بنەچەی شاولی بنیامینی
١ بنیامین بەلەعی بوو کە کوڕە نۆبەرەکەی بوو،
ئەشبێل دووەم، ئەحەرەح سێیەم،
٢ نۆحا چوارەم و ڕافا پێنجەم بوو.
٣ کوڕانی بەلەع:
ئەدار، گێرا، ئەبیهود، ٤ ئەبیشوەع، نەعمان، ئەحۆحا، ٥ گێرا، شەفوفان و حورام.
٦ ئەمانەش نەوەکانی ئیحودن، کە گەورەی بنەماڵەکانی دانیشتووانی گەڤەع بوون و بۆ مەناحەت ڕاگوێزران:
٧ نەعمان، ئاحییا و گێرا. گێراش سەرپەرشتیاری کۆچکردنیان بوو، هەروەها باوکی عوزە و ئەحیحود بوو.
٨ شەحەرەیم لە وڵاتی مۆئاب چەند کوڕێکی بوو، پاش ئەوەی حوشیم و بەعرای ژنی تەڵاق دا، ٩ لە حۆدەشی ژنی، یۆڤاڤ، چیبیا، مێشا، مەلکام، ١٠ یەعوچ، ساخیا و میرمای بوو، ئەوانە کوڕەکانی بوون و گەورەی بنەماڵەکانیان بوون. ١١ لە حوشیمی ژنیشی ئەبیتوڤ و ئەلپەعەلی بوو.
١٢ کوڕەکانی ئەلپەعەل:
عێبەر، میشعام و شەمەد، شەمەد ئەوەی کە شارۆچکەی ئۆنۆ و شارۆچکەی لۆد و دەوروبەری بنیاد نا. ١٣ هەروەها بەریعە و شەمەع، ئەوان گەورەی بنەماڵەکانی دانیشتووانی ئەیالۆن بوون و ئەوان دانیشتووانی گەتیان وەدەرنا.
١٤ هەروەها ئەحیۆ، شاشاق، یەرێمۆت، ١٥ زەڤەدیا، عەراد، عەدەر، ١٦ میکائیل، یەشپا و یۆحا، کوڕی بەریعە بوون.
١٧ زەڤەدیا، مەشولام، حیزقی، حەڤەر، ١٨ یەشمەری، یزلیا و یۆڤاڤ کوڕی ئەلپەعەل بوون.
١٩ یاقیم، زکری، زەبدی، ٢٠ ئەلیعێنەی، چیلەتەی، ئەلیێل، ٢١ عەدایا، بەرایا و شیمرات کوڕی شیمعی بوون.
٢٢ یەشپەن، عێبەر، ئەلیێل، ٢٣ عەڤدۆن، زکری، حانان، ٢٤ حەنەنیا، ئیلام، عەنتۆتیا، ٢٥ یەفدەیا و پەنوئێل کوڕی شاشاق بوون.
٢٦ شەمشەرەی، شەحەریا، عەتەلیا، ٢٧ یەعەرەشیا، ئەلیاس و زکری کوڕی یەرۆحام بوون.
٢٨ ئەمانە گەورەی بنەماڵەکانیان و بەپێی ڕەچەڵەکیان کە لە تۆمارەکاندا هاتووە سەرکردە بوون و لە ئۆرشەلیمدا نیشتەجێ بوون.
٢٩ یەعیێلی باوکی گبعۆنیش لە گبعۆندا نیشتەجێ بوو.
ژنەکەی ناوی مەعکا بوو، ٣٠ عەڤدۆن کوڕە نۆبەرەکەی بوو، پاشان چوور، قیش، بەعل، نێر، ناداب، ٣١ گەدۆر، ئەحیۆ، زەکەریا و ٣٢ میقلۆت بوو، میقلۆتیش شیمەعای بوو. ئەوانیش لەگەڵ خزمەکانیان، لە نزیکی یەکتر لە ئۆرشەلیم نیشتەجێ بوون.
٣٣ نێر قیشی بوو، قیش شاولی بوو، شاولیش ئەم کوڕانەی بوو: یۆناتان، مەلکی‌شوەع، ئەبیناداب و ئەشبەعل* .
٣٤ یۆناتان مەریڤ‌بەعلی بوو،
مەریڤ‌بەعلیش* میخای بوو.
٣٥ ئەمانە کوڕەکانی میخا بوون:
پیتۆن، مەلەخ، تەرێیەع و ئاحاز.
٣٦ ئاحاز یەهۆعەدای بوو، یەهۆعەداش ئەم کوڕانەی بوو: عالەمەت، عەزماڤەت و زیمری؛ زیمریش مۆچای بوو. ٣٧ مۆچا بینەعای بوو، بینەعا ڕافەی بوو، ڕافە ئەلیعاسای بوو، ئەلیعاسا ئاچێلی بوو.
٣٨ ئاچێل شەش کوڕی هەبوو، ئەمەش ناوەکانیانە:
عەزریقام، بۆخەرو، ئیسماعیل، شەعەریا، عۆبەدیا و حانان. هەموو ئەمانە کوڕەکانی ئاچێل بوون.
٣٩ کوڕەکانی عێشەقی برای:
ئولام کوڕە نۆبەرەکەی بوو، یەعوش دووەم و ئەلیفەلەت سێیەم بوو. ٤٠ کوڕەکانی ئولامیش پاڵەوانی ئازا و تیرئەنداز بوون و کوڕ و کوڕەزایەکی زۆریان هەبوو و هەموویان سەد و پەنجا کەس بوون.
ئەمانە هەموویان لە نەوەی بنیامین بوون.